/ Disclaimer

Disclaimer voor www.lemm-tenhaaf.nl

Wijzigingsdatum: 24 mei 2018

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.lemm-tenhaaf.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Lemm en Ten Haaf. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op deze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lemm en Ten Haaf is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te (her)gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Lemm en Ten Haaf.

Beperkte aansprakelijkheid

Lemm en Ten Haaf biedt geen garantie op volledigheid en juistheid van de informatie op deze website.

Lemm en Ten Haaf streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Lemm en Ten Haaf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen disclaimer

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.lemm-tenhaaf.nl op deze pagina.